Sivilombudsmannens årsmeldinger - barnekonvensjonen og forvaltningen

Program: 

Kl 8.15: 2016 og perspektiver for 2017. Ved Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

Kl 8.30: Barnekonvensjonens krav til forvaltningens saksbehandling. Ved Marianne Lie Løwe, seniorrådgiver, Sivilombudsmannen

Kl 8.50: Momenter i forvaltningens vurdering av hensynet til barnets beste og barns rett til å bli hørt.Ved Kirsten Sandberg, professor dr. juris, Universitetet i Oslo

Kl 9.20: Funn og observasjoner fra undersøkelser om bruk av barnekonvensjonen i forvaltningens saksbehandling. Ved representant fra Barneombudet

Kl 9.40: Funn og refleksjoner fra 2016 - fokus i 2017. Ved Helga Fastrup Ervik, kontorsjef, Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse

Kl 10: Slutt